Grarve of Lily Amelia (nee Ballinger) & Norman Astbury - Drayton & Toowoomba Cemetery. Photo thanks to R Astbury