Amy (Stiles) and William Kingston and their family. Photo taken circa 1912