Walter & Hermine Astbury & their family. Photo thanks to R. Astbury