William Astbury & Mary Ann Benton with their family c 1895. Photo thanks to R. Astbury