John William Poxon (1894- ). Taken Nov 1962. Photo courtesy of Merv Johnson.